Hvordan finansieres ordningen?

Regionale verneombudsordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene. Fakturautsendelse i september. Avgiften har lovhjemmel i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minst beløp å innbetale er kr. 250. Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal betale kr. 250.

Fondsstyret er gitt myndighet/plikt til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Ved årsskifte og budsjettbehandling, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår. I styremøte den 14.12.17, vedtok Fondsstyret å sette ned avgiftssats til 0,055% for 2018.

Virkeområde
Ordningen omfatter virksomheter som driver innen overnatting, servering og renhold, virkeområde § 6-1.Fondsstyret har tilskrevet Arbeids- og sosialdepartementet to ganger for å be om avklaring på tolkninger av forskriftenes virkeområde. Etter avklaring med departementet har ordningen fra 2014, foruten å omfatte alle virksomheter med primær næringskode (NACE-kode) innen overnatting (55.), Servering (56) og renhold (81.), også omfattet alle virksomheter med  sekundær næringskode (NACE-kode), virksomheter som ha søkt/skulle ha søkt om godkjenning for renholdsvirksomheter og virksomheter som har søkt/skulle har søkt om serverings-/skjenkeløyve. Se Departementets brev vedrørende virkeområdet 23.12.13.
Fondsstyret har forholdt seg til departementets tolkning av forskriftsbestemmelsene som regulerer virkeområdet for ordningen

Hva skal jeg betale i avgift?

For enmannsbedrift/enkeltpersonforetak uten ansatte er avgiften kr 250.

Virksomheter med oppstart i inneværende år, skal innbetale minimumsbeløpet kr 250.

For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgiften  av totale bruttolønnsutgifter for foregående år (samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften). Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

For virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) evt. virksomheter med annen næringskode, men som driver innen overnatting-, servering- el. renholdsbransjen, beregnes av bruttolønnsutgifter for de ansatte/sysselsatte i den delen av virksomheten som er innen overnatting, servering el. renhold.  Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

Er virksomheten i aktivitet deler av året  eller kun har sporadisk aktivitet, skal minimumsavgiften kr 250 betales. Virksomheter som ikke har aktivitet, skal ikke betale avgift. Kontakt sekretariatet dersom virksomheten ikke har aktivitet i inneværende år.

Dersom du har ytterligere spørsmål om avgiften og beregning av den, kan du kontakte sekretariatet på tlf: 815 58 073 eller e-post [email protected]

Beregnet avgift finner du på ITX Norge sine nettsider, her.
På denne siden kan du i tillegg endre e-post og fakturaadresse.