Hvordan finansieres ordningen?

Regionale verneombudsordningen finansieres gjennom en årlig innbetaling av avgift fra alle virksomhetene i bransjene.  Avgiften har lovhjemmel i Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område §14-3. Forskriftsbestemt avgiftssats er 0,065 % av virksomhetens lønnsutgifter. Minst beløp å innbetale er kr. 250. Virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere skal betale kr. 250.

Fondsstyret er gitt myndighet/plikt til å sette ned avgiften dersom ordningen akkumulerer et betydelig overskudd. Ved årsskifte og budsjettbehandling, vil Fondsstyret hvert år vurdere avgiftssats for neste avgiftsår. I styremøte den 14.12.18, vedtok Fondsstyret å sette ned avgiftssats til 0,045% for 2019.

Virkeområde
Ordningen omfatter virksomheter som driver innen overnatting, servering og renholdMed hjemmel i Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, § 6-1. Virkeområde, vil følgende virksomheter fra 01.01.2019 være omfattet av ordningen med Regionale verneombud i hotell, restaurant og renhold;

Serveringsvirksomheter
Virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling etter lov 13.juni 1997 nr. 55 om serveringsvirksomhet (serveringsloven) eller bevilling etter lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikke mv ((alkoholloven)

Merknad:
For serveringsvirksomheter eller puber er ordningens virkeområde knyttet til Serveringslovens virkeområde § 2: Loven gjelder etablering og drift av alle serveringssteder der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Det vil si at alle virksomheter som har en eller annen form for servering som krever serveringsbevilling og/el. skjenkebevilling og der det er lagt til rette for at man kan fortære maten på stedet, omfattes av ordningen med regionale verneombud. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, puber, bakeriutsalg/konditori med servering, storkiosker, matboder og bensinstasjoner som selger «gatekjøkkenmat», og hvor det er lagt til rette for fortæring på stedet.

Renholdsvirksomheter

a) Virksomheter som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynets etter forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester.

Merknad:
Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet og med det omfattes av ordningen med regionale verneombud. Renholdsvirksomheter som ikke har søkt, men som har krav om godkjenning, omfattes også av ordningen. Kravet om godkjenning gjelder også for selvstendig næringsdrivende, enten foretaket har ansatte eller ikke.

Overnattingsvirksomheter

a) Virksomheter som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter

I bestemmelsens § 6-1, andre ledd, slås det fast at petroleumsvirksomheter ikke faller inn under virkeområde for ordningen, dette er ingen endring fra dagens praksis. Videre er det klargjort at området også gjelder for virksomheter som ikke har arbeidstakere og virksomheter som leier ut arbeidstakere til virksomheter (bemanningsbyråer) som er omfattet av bestemmelsene i første ledd bokstav a-c.


Hva skal jeg betale i avgift?


For enmannsbedrift/enkeltpersonforetak uten ansatte er avgiften kr 250.

Virksomheter med oppstart i inneværende år, skal innbetale minimumsbeløpet kr 250.

For virksomheter med primær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) og flere ansatte, beregnes avgiften  av totale bruttolønnsutgifter for foregående år (samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften). Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

For virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode 55, 56 og 81.2) evt. virksomheter med annen næringskode, men som driver innen overnatting-, servering- el. renholdsbransjen, beregnes av bruttolønnsutgifter for de ansatte/sysselsatte i den delen av virksomheten som er innen overnatting, servering el. renhold.  Minimumsbeløp å innbetale er kr 250.

Er virksomheten i aktivitet deler av året  eller kun har sporadisk aktivitet, skal minimumsavgiften kr 250 betales. Virksomheter som ikke har aktivitet, skal ikke betale avgift. Kontakt sekretariatet dersom virksomheten ikke har aktivitet i inneværende år.

Dersom du har ytterligere spørsmål om avgiften og beregning av den, kan du kontakte sekretariatet på tlf: 815 58 073 eller e-post hrrfondet@arbeidstilsynet.no

Beregnet avgift finner du på ITX Norge sine nettsider, her.
På denne siden kan du i tillegg endre e-post og fakturaadresse.