Ofte stilte spørsmål

Hvem er Regionale verneombud (RVO)?
Regionale verneombud, har alle bakgrunn og har jobbet innen overnatting, servering eller renholdsbransjen. Ved oppstart i 2013 var vi 12 regionale verneombud. Høsten 2017 ble ordningen styrket ved ansettelse av 4 nye regionale verneombud. I dag er vi 16 regionale verneombud, som er fordelt i fem regioner og har kontorsted; Oslo (6), Moss (2), Skien (1), Kristiansand (1), Bergen (2), Trondheim (2) og Tromsø (2). Oversikt over RVO 

Hva gjør Regionale verneombud?
– Besøker små- og mellomstore virksomheter innen overnatting, servering og renhold.
– Bidrar til at det opprettes vernetjeneste der det ikke er etablert og ved behov, tre inn i rollen       som verneombud.
– Der det er vernetjeneste, gjøre seg kjent med om virksomhetens vernetjeneste fungerer etter     intensjonen.
– Bidra med råd og veiledning til verneombudet og virksomheten om systematisk HMS-arbeid
- Holder gruppeveiledninger og samlinger for verneombud

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du har noen spørsmål om RVO eller ønsker hjelp med HMS-arbeidet og vernetjenesten i din virksomhet.Du kan lese mer om hva RVO-ene gjør i vår brosjyre 
Hvilken rolle har Bedriftshelsetjeneste (BHT)?
Bedriftshelsetjeneste er en del av det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten din. Bedriftshelsetjenesten skal ha den kompetansen du trenger i din virksomhet for å følge opp arbeidsmiljøet. For små og mellomstore virksomheter er det vanlig å gjøre en avtale med en ekstern tilbyder av bedriftshelsetjenester. Disse skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Du kan følge linken nederst for å lese mer om BHT og finne godkjent Bedriftshelsetjeneste.

Hvem må ha BHT?
Virksomheter i visse bransjer er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste. Bransjene innen hotell, restaurant og renhold er underlagt denne plikten. For fullstendig liste over næringsgrupper som skal være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og mer informasjon; følg linken nederst.

Hva kan jeg bruke BHT til?
Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med å følge opp arbeidsmiljøet. Noe av denne oppfølgingen kan være å:
-bistå med kartlegging av arbeidsmiljø, identifisere farer og risikoforhold
-bistå med tilrettelegging og organisering av arbeidet
-gi råd om verneutstyr
-bistå med systematisk HMS-arbeid
Det er du i din virksomhet som kjenner deres behov best. Bedriftshelsetjenesten skal gi dere den kompetansen dere trenger.

Du kan lese mer om hva BHT-tjenesten skal hjelpe arbeidsgiver med her 
Roller i HMS-arbeidet
Arbeidsgiver 
- skal sørge for at  arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven
- ansvar for etablering av og å legge forholdene til rette for en vernetjeneste
- kartlegge arbeidsmiljøet
- ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
- sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
- samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
- gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Arbeidstaker
- skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak og delta i det organiserte vernearbeidet i      virksomheten.
- pliktig til å bruke påbudt verneutstyr
- skal underrette arbeidsgiver og verneombud når det oppdages feil eller mangler. Melde fra ved arbeidsrelatert skade og sykdom 
-  skal avbryte arbeid ved fare for liv eller helse
-  skal gi arbeidsgiver eller verneombudet beskjed så snart du får kjennskap til trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen
- delta i dialogmøte ved sykefravær

Verneombud
Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. At du er valgt til verneombud, betyr likevel ikke alltid at du skal tre inn på arbeidstakers vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

Verneombudet skal  ha en aktiv rolle i virksomhetens HMS-arbeid å se til at virksomheten er innrettet og vedlikehold, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av internkontrollsystemet i virksomheten.

Verneombudet har rett til å stanse farlig arbeid, dersom det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse.

Bedriftshelsetjenesten (BHT)
Bedriftshelsetjeneste er en del av det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. Bedriftshelsetjenesten skal ha den kompetansen du trenger i din virksomhet for å følge opp arbeidsmiljøet. For små og mellomstore virksomheter er det vanlig å gjøre en avtale med en ekstern tilbyder av bedriftshelsetjenester. Disse skal være godkjent av Arbeidstilsynet. 
Virksomheter innen overnatting, servering og renhold er pliktige å være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.
Hva er systematisk HMS-arbeid?
- Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning. Hensikten med et slikt system er å kvalitetssikre at problemer oppdages og tas hånd om tidlig.

Krav og innhold til systematisk HMS-arbeid, fremgår av Forskrift om systematisk HMS-arbeid § 5 (Internkontrollforskriften)  se her

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

RVO avholder gruppeveiledninger og samlinger i systematisk HMS-arbeid for ledere, verneombud og ansatte. Kurset er gratis og målet med gruppeveiledningene er å hjelpe virksomheten til å utarbeide et enkelt og godt HMS-system for sin virksomhet, og opplev fordelene dette gir både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker hjelp med HMS-arbeidet og vernetjenesten i din virksomhet eller vil vite mer om RVO-enes gruppeveiledninger og samlinger.


Verneombud eller alternativ verneombudsordning?
Alle virksomheter skal i utgangspunktet ha et verneombud. Unntaket er virksomheter med færre enn 10 ansatte. I slike virksomheter kan arbeidsgiver og arbeidstakere inngå en avtale om en annen ordning.
Verneombudet velges av de ansatte i virksomheten, og er arbeidstakernes representant. Han eller hun har en aktiv rolle i HMS-arbeidet, og skal samarbeide og snakke med ledelsen, på vegne av arbeidstakerne. Det er svært viktig at verneombudet får god opplæring, slik at vedkommende føler seg trygg i rollen og tør å fremme de ansattes saker for ledelsen. Verneombudet skal fungere som en saksbehandler, ikke som en psykolog for de ansatte.

Alternativ verneombudsordning
• Aktuelt for virksomheter med færre enn 10 ansatte
• Det må lages en skriftlig avtale om at virksomheten ikke skal ha verneombud. Denne skal signeres av arbeidsgiver og alle ansatte.
• Avtalen må tydelig beskrive hvordan vernetjenesten skal fungere uten et verneombud.
• Det er arbeidsgivers ansvar å iverksette tiltakene slik de står beskrevet i avtalen.
Forslag til skriftlig avtale 

Last ned malen (Word-format

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om vernetjenesten, kan du kontakte RVO
Hvordan leser jeg et sikkerhetsdatablad?
Et sikkerhetsdatablad (SDS) er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Det skal være skrevet på norsk for stoffer og stoffblandninger som bringes i omsetning i Norge og det skal leveres kostnadsfritt, i papirform eller elektronisk.

Det er arbeidsgivers ansvar for at databladene for alle de kjemikalier du benytter på arbeidsplassen er lett tilgjengelig. 
Databladene inneholder 16 obligatoriske punkter. Som ansatte er det mest relevant punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15, som spesielt er nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet

Dersom du finner et sikkerhetsdatablad på arbeidsplassen som du tror inneholder feil, bør du spørre din arbeidsgiveren om virksomheten har fått et nyere datablad for kjemikaliene. Hvis dere ikke har det, bør arbeidsgiver henvende seg til de som har levert kjemikalie og etterspørre nye utgave av sikkerhetsdatabladet.

Det kan være vanskelig å vurdere om et databladet er godt nok. Da kan bedriftshelsetjenesten (BHT) være til hjelp, både i selve vurderingen og i kontakten med den som har levert kjemikaliene.

Mer informasjon om sikkerhetsdatablad , finner du på her
Hva er minstelønn?
Det er innført minstelønn i enkelte bransjer for å hindre at utenlandsk arbeidskraft får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som er vanlig i Norge.
I overnatting og serveringsbransjen og renhold er det allmenngjort lønn (minstelønn). Du finner minstelønnsatsene her