Regionale verneombuds myndighet og oppgaver

For hvem: Bygge- og anleggsbransjen og hotell- og restaurantbransjen og renholdsbransjen er omfattet av dagens ordning med regionale verneombud. I bygge- og anleggsbransjen har ordningen med regionale verneombud eksistert siden 1981. I 2010 ble det besluttet å innføre ordningen også i hotell-, restaurant og renholdsbransjen. 

Formål: Ordningen med regionale verneombud har til formål å styrke virksomhetenes vernearbeid og bidra til at det opprettes velfungerende vernetjeneste i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Ordningen er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

De regionale verneombuds myndighet og oppgaver: 
(Reguleres av Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 6  § 6-3.)

De regionale verneombud skal besøke virksomheter og:
• Bidra til å opprette verneombud/vernetjeneste der det ikke er på plass.
• Ved behov, tre inn og virke som verneombud på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud.
• Bidra til å sikre samordningsavtale for de enkelte virksomheters verne- og miljøarbeid, på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på samme sted.
• Dersom det ikke er opprettet arbeidsmiljøutvalg (AMU) i virksomheter som har plikt til det, skal de regionale verneombudene gjøre arbeidsgiver og arbeidstakerne oppmerksom på denne plikten.
• Dersom virksomheten ikke oppretter verneombud/vernetjeneste/arbeidsmiljøutvalg, etter at de er gjort oppmerksom på denne plikten, skal det regionale verneombud gi melding til Arbeidstilsynet
• Bidra til å styrke HMS-rutiner og sikre at eksisterende vernetjeneste fungerer etter intensjonen. Gi råd og veiledning til verneombudet/ansatte og bedriften om verne- og miljøarbeid.

Fokus er på små og mellomstore virksomheter som ikke har vernetjeneste eller eksisterende vernetjeneste som ikke fungerer etter intensjonen.