Klageadgang

Dersom klager mener at virksomheten ikke omfattes av ordningen eller mener beregning av avgift er uriktig, skal klagen behandles av Fondsstyret. Sekretariatet kan avgjøre klager dersom klagen bør gis medhold og avgjørelsen bygger på tidligere praksis i andre klagesaker.

Dersom beslutning i saken krever tolkning av lovbestemmelsene i forskrften, skal sekretariatet forelegge saken for fondsstyret før saken evt. oversendes til Arbeids- og sosialdepartementet til uttalelse.

Saksgang i klagesaker
1. Skriftlig klage sendes til sekretariatet for regionale verneombud 
2. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt krav om avgift anses å ha kommet frem til virksomheten.
3. Innkreving av avgift, stilles i bero til klagen er ferdigbehandlet
4. Sekretariatet sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og avgir sin innstilling til Fondsstyret
5. Sekretariatet underretter klager skriftlig om resultatet i klagesaken etter at klagen er behandlet av Fondsstyret


Hvilke virksomheter omfattes av ordningen?

Virkeområde for ordningen med regionale verneombud innen hotell, restaurant og renhold er regulert i forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning  § 6-1. Det fremgår av bestemmelsen at ordningen gjelder for alle virksomheter som er omfattet av næringsgrupperingene (NACE-kode) som er opplistet i bestemmelsen.

I vurderingen av om en virksomhet faller innenfor eller utenfor virkeområdet for ordningen, ser fondsstyret også hen til departementets tolkning av forskriftsbestemmelsene som regulerer virkeområdet for ordningen, se departementets brev av 28.09.12 og 23.12.13.

For virksomheter som ikke har primær eller sekundær næringskode (NACE-kode) innen overnatting, servering og renhold, men som rent faktisk driver innen de næringsgrupperingene som er opplistet i forskriftens § 6-1, har Fondsstyret besluttet følgende kriterier for innlemmelse av virksomheter med annen næringskode:
  • Virksomheter som har søkt om godkjenning for salg av renholdstjenester.
  • Virksomheter som har/skulle ha søkt om serverings- og/eller skjenkebevilgning