Klageadgang

Dersom klager mener at virksomheten ikke omfattes av ordningen eller mener beregning av avgift er uriktig, skal klagen behandles av Fondsstyret. Sekretariatet kan avgjøre klager dersom klagen bør gis medhold og avgjørelsen bygger på tidligere praksis i andre klagesaker.

Dersom beslutning i saken krever tolkning av lovbestemmelsene i forskrften, skal sekretariatet forelegge saken for fondsstyret før saken evt. oversendes til Arbeids- og sosialdepartementet til uttalelse.

Saksgang i klagesaker
1. Skriftlig klage sendes til sekretariatet for regionale verneombud 
2. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt krav om avgift anses å ha kommet frem til virksomheten.
3. Innkreving av avgift, stilles i bero til klagen er ferdigbehandlet
4. Sekretariatet sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst og avgir sin innstilling til Fondsstyret
5. Sekretariatet underretter klager skriftlig om resultatet i klagesaken etter at klagen er behandlet av Fondsstyret


Hvilke virksomheter omfattes av ordningen?

Virkeområde for ordningen med regionale verneombud innen hotell, restaurant og renhold er regulert i Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning  § 6-1;

a) Virksomheter som har plikt til å ha serveringsbevilling og/el. skjenkebevilling.
b) Virksomheter som har krav om å være godkjent av Arbeidstilsynets etter forskrift om
offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester
c) Virksomheter som tilbyr overnatting, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem,
ferieleiligheter, campingplasser og turisthytter

Virkeområde gjelder også for virksomheter som leier ut arbeidstakere til virksomheter (bemanningsbyråer) innen servering, overnatting eller renhold.

Virksomheter uten ansatte omfattes også av ordningen.