Informasjon om ordningen for regionale verneombud

For hvem 
Ordningen med regional for hotell-, restaurant- og renholdsbransjen ble besluttet innført i 2010 og første fondsstyret ble oppnevnt i august 2011. De regionale verneombud startet sitt virke i mars 2013. En tilsvarende ordning med regionale verneombud, har eksistert for bygge- og anleggsbransjen siden 1981. 
Ordningen er regulert i to forskrifter, henholdsvis Forskrift 6. desember 2011 nr 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 4 og § 14-3) og Forskrift 6. desember 2011 nr 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6)

 Ordningen med regionale verneombud omfatter alle virksomheter innen overnatting, servering og renhold. 

Formål 
Ordningen med regionale verneombud har til formål å styrke virksomhetenes vernearbeid og bidra til at det opprettes velfungerende vernetjeneste i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven. Ordningen er et tiltak i arbeidet mot sosial dumping i utsatte bransjer.

Organisering
Verneombudsordningen for hotell-, restaurant- og renholdsbransjene inngår i en stiftelse kalt Stiftelsen fondet for regionale verneombud i visse bransjer (hotell, restaurant og renhold) og er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nr. 996 307 050. Stiftelsen ledes av et styre, som er satt sammen av partene fra arbeidslivet, pr d.d. bestående av representanter fra NHO Service, NHO Reiseliv, Arbeidsmandsforbundet, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet. Styreleder er Arbeidstilsynets representant.

De  16 regionale verneombudene i hotell, restaurant og renhold er ansatt i Arbeidstilsynet og er samlokalisert med Arbeidstilsynet i Oslo, Moss, Skien, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. De regionale verneombudene arbeider uavhengig av Arbeidstilsynets øvrige virksomhet. Det er fondsstyret som har instruksjonsmyndighet og som skal utarbeide generelle retningslinjer for de regionale verneombudene.

Regionale verneombuds myndighet og oppgaver 
Regionale verneombud skal besøke virksomheter innen overnatting, servering og renhold, særlig små og mellomstore virksomheter.
De regionale verneombudene skal virke på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud/vernetjeneste. Ved råd og veiledning skal de regionale verneombudene bidra til at virksomheten oppretter verneombud/vernetjeneste. Ved behov kan det regionale verneombudet tre inn i verneombudets sted. Det regionale verneombud har samme rettigheter og plikter som et valgt verneombud, inntil verneombud er valgt eller arbeidsmiljøutvalg er opprettet, og fungerer etter intensjonen. 

Ordningen gjelder også om virksomheten har verneombud/vernetjeneste, da for å sikre at verneombudet fungerer etter intensjonen.
Virksomhetene kan også selv kontakte de regionale verneombudene for råd og veiledning i verne- og miljøarbeid.

De regionale verneombud skal:
  • bidra til at det opprettes vernetjeneste/velfungerende vernetjeneste
  • ved behov, tre inn i rollen som verneombud
  • bidra til å sikre samordningsavtale for verne- og miljøarbeid, på arbeidsplasser med flere arbeidsgivere på samme sted.
  • gjøre seg kjent med om bedriftens vernetjeneste fungerer etter intensjonen
  • gi råd og veiledning til verneombudet og ledelsen om verne- og miljøarbeidet