Forskrifter (lovhjemmel for ordningen og avgiften)

Ved oppstart av ordningen med regionale i hotell, restaurant og renholdsbransjen var  ordningen regulert i Forskrift om regionale verneombud for visse bransjer fastsatt av Arbeidsdepartementet 16. november 2010, nr 1452.
Etter en forskriftsendring med virkning fra 1. januar 2013, er ordningen nå regulert i to nye forskrifter, henholdsvis Forskrift 6. desember 2011 nr 1360 om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (kapittel 4 og § 14-3) og Forskrift 6. desember 2011 nr 1355 om organisering, ledelse og medvirkning (kapittel 6)

Forskrift om administrative ordninger, kapittel 4, tar for seg oppnevning og ansettelsesforholdet for de regionale verneombudene, fondsstyrets sammensetning og deres oppgaver, bransjevise arbeidsutvalg, årsrapporter og sekretariatet.

Forskrift om organisering og medvirkning, kapittel 6, regulerer virkeområde og regionale verneombuds myndighet og oppgaver, rett til opplysninger og taushetsplikt.
Vedrørende virkeområde for ordningen; Etter avklaring med departementet har ordningen fra 2014, foruten å omfatte alle virksomheter med avgiftspliktig næringskode (NACE-kode 1) innen overnatting (55.), servering (56) og renhold (81.), også omfattet alle virksomheter med sekundær næringskode (NACE-kode), virksomheter som har søkt/skulle ha søkt om godkjenning for renholdsvirksomheter og virksomheter som har søkt/skulle har søkt om serverings-/skjenkeløyve. Se departementets brev: 28.09.12 og 23.12.13

Forskrift om administrative ordningen kapittel 14, § 14-3 er lovhjemmel for innkreving av avgift og finansiering av ordningen